Vad är Fiskejournaler & vad är nyttan med dem?

Fiskejournaler för trollingfiske på Storsjön 2010

Jamttrollarna är en förening för trollingfiskare, främst för de som fiskar i Storsjön.

Jamttrollarna är mycket bekymrade över den markant minskade förekomsten av större öringar ( = över 1.3 kg) i Storsjön.

Statistik under 6 år från tävlingen Storsjötrollingen, visar en stadig nedgång av större öringar. 2006 var antalet 138 st, 2010 fångades 54 st. Dvs en nedgång med 60 %.

Jamttrollarna har i samarbete med Fiskeriverkets Anders Berglund tagit fram en fiskejournal för trollingfisket på Storsjön.

Syftet är dels att se trollingens belastning på öringsbeståndet, dels vara ett hjälpmedel för FVO:n, fiskemyndigheter, IVF, avseende förbättringar av öringfisket.

2010 är ett försöksår för journalen och efter utvärdering av utformning mm, är planen att fortsätta med rapporteringen.

Planen innefattar även att rapporteringen fortsättningsvis ska ske via Internet till en interaktiv sida hos Jamttrollarna.

Ansvarig för utplantering av fisk i Storsjön enl vattendom är IVF.

För uppföljning av öringbeståndet, resultat av utplantering mm, använder sig IVF av provfiske med nät.

Pga svårigheter att rekrytera provfiskare är nu IVF intresserade av trolligfiskets rapportering och har erbjudit ersättning för det arbete som Jamttrollarna utför.

Denna ersättning kommer Jamttrollarna att oavkortat avsätta för främjande av öringbeståndet i Storsjön.

Frösön 2010-12-14

Jamttrollarna/Charlie Fredriksson (sekr)
charliefredriksson@telia.com
070 2119190

Sammanställning 2010 - 2015

Sammanställning statistik trollingfisket i Storsjön 2010 - 2015
 
                      2010    2011    2012    2013  2014   2015
 
Antal fisk    1547    1289     972     1116    913     732
 Abborre      2          1          2          1          1          0
 Gädda         38        23        13        2         8          5   (Anm. Trollingtävlingar även riktat mot gädda 2010 – 2012)
 Kanada       11        2           11       14        21       15
 Regnbåge     0        1           0          4         0         1
 Röding         0        1           0          0         0           0
 
 Öring
 Totalt         1464    1260     925      1095    883      711
 
Vild             493     482      335       472     382      320
andel  %      34       38        36         43         43        45
 
Planterad     971     778      590       623     501      391
andel %       66       62        64         57        57         55

 Märkbricka 67       33         26        21         27         14
Andel %      7         4           5          3           5          3.5

 Upptagna     175     171      173      193      195        137
= % av totalt  12        14       19        18        22          19

 Återutsatt      1289   1089    752      902    688        574

 Uttag            381     420      350      410     425        372
Trolling c:a

 Godkänd         (ingen statistik)       1.19    1.20      1.02
öring/fiskedag

Sammanställning av Storsjötrollingens fångster 2006-2015

Statistik Storsjötrollingen 2006 -2015
Tävlingen har ägt rum 1:a helgen i Juli varje år.
Max. antal fisk per båt och dag = 6 st (har endast hänt 3 gånger = 2006, 2012 och 2014)

3 dagars fiske 2006 =  25 timmar
2 dagars fiske 2007 =  16 timmar
3 dagars fiske 2008 =  25 timmar
3 dagars fiske 2009 =  25 timmar
3 dagars fiske 2010 =  25 timmar
3 dagars fiske 2011 =  25 timmar
3 dagars fiske 2012 =  25 timmar
3 dagars fiske 2013 =  25 timmar
3 dagars fiske 2014 =  22 timmar (Mycket kallt vatten för årstiden = 10 - 11 grader)
3 dagars fiske 2015 =  25 timmar

 Minimimått fisk
2006   50 cm
2007 – 2009   53 cm
2010 -  2011   52 cm
2012 -  2015   50 cm

ÖRING

År                  Båtar             Fångst           Antal             Medelvikt     Över 3 kg      Största

2006              61 st              268.4 kg        138                1.94 kg          16                  4.8 kg
2007              62 st              166.5 kg        77                  2.16 kg          10                  5.9 kg
2008              58 st              151.0 kg        71                  2.13 kg          11                  5.6 kg
2009              62 st              161.9 kg        74                  2.19 kg          11                  4.8 kg
2010              58 st                98.2 kg        54                  1.82 kg          4                   5.3 kg
  2011              70 st              243.5 kg        122                2.00 kg          19                  5.4 kg
2012              57 st              225.2 kg        127                1.77 kg          12                  4.7 kg
2013              50 st              245.0 kg        137                1.79 kg          13                  5.2 kg
2014              51 st              213.4 kg        127                1.68 kg          8                   5.4 kg
2015              56 st              223.2 kg        124                1.8 kg            9                   5.7 kg

 KANADARÖDING

 År              Båtar             Fångst           Antal             Medelvikt     Över 3 kg      Största

2006              61 st              103.5 kg        39                  2.65 kg          12                  4.4 kg
2007              62 st              52.0 kg          21                  2.48 kg          6                    3.8 kg
2008              58 st              140.1 kg        53                  2.64 kg          10                  7.1 kg
2009              62 st              87.6 kg          24                  3.65 kg          13                  7.4 kg
2010              58 st              41.4 kg          15                 2.76 kg          6                   4.6 kg
2011              70 st              18.4 kg          7                    2.62 kg          2                   4.6 kg
2012              57 st              18.5 kg          10                  1.85 kg          1                    3.0 kg
2013              50 st              19.1 kg          10                  1.91 kg          1                    3.3 kg
     2014              51 st              109.6 kg        37                  2.96 kg          12                  8.469 kg
2015              56 st              78.5 kg          25                  3.14 kg          13                  5.4 kg

 RÖDING

 År         Antal båtar            Fångst       Antal     Medelvikt     Över 3 kg      Största

2013              50                  1.73 kg          1                    1.73               -                     1.73 kg

 ANTAL GODKÄND FISK PER BÅT OCH FISKEDAG

                 År                  Öring               Canadaröding            Totalt            (Minimimått)

 2006              0.75 st           0.21 st                                 0.96               50 cm

2007              0.62 st           0.17 st                                 0.79               53 cm

2008              0.41 st           0.30 st                                 0.71               53 cm

2009              0.40 st           0.13 st                                 0.53               53 cm

2010              0.33 st           0.09 st                                 0.42               52 cm

2011              0.58 st           0.03 st                                 0.61               52 cm

2012              0.74 st           0.06 st                                 0.80               50 cm

2013              0.91 st           0.07 st                                 0.98               50 cm

2014              0.85 st           0.25 st                                 1.10               50 cm

2015              0.74 st           0.15 st                                 0.89               50 cm

Rapport 2010

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2010
Totalt har 1.547 rapportrader inkommit.

Antal rapporterad fisk:

 Abborre                              2 st
Gädda                                 38 st
Kanadaröding                     11 st
Öring                                  1.464 st

 Av dessa öringar var 493 st med fettfena (”äkta”) och 971 st utplanterade, dvs 34 % fettfena och 66 % utplanterade.

 Av de utplanterade var 67 st försedda med märkbricka (7%).
Av  totalt 1.464 öringar återutsattes 1.289 och togs upp 175 st, dvs 12 % (över 45 cm)
En grov uppskattning av medellängd:  C:a 40 cm.
Tilläggas kan, på grundval av många muntliga kommentarer, att de flesta öringar är välnärda och i god kondition.

 En försiktig första bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns öringbestånd.
Enligt uppgifter från Fiskeriverket bedöms c:a 85  % av krokad fisk överleva återutsättning.

Med ledning av ovanstående statistik innebär detta att trollingfiskets belastning är:

 1.372 återutsatta x 15 %                          206 st (c:a)
Upptagna                                                  175 st
Totalt                                                         381 st

 Jamttrollarnas bedömning är att ovanstående statistik representerar minst 90 % av allt trollingfiske i Storsjön.
Vår slutsats är således att trollingfisket under 2010  ”beskattat” öringbeståndet i Storsjön med c:a 381/90% = 420 öringar per år, varav c:a 140 st med fettfena och c:a 280 utplanterade.

Rapport 2011

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2011
Totalt har 1289 rapportrader inkommit.
Antal fisketillfällen(fiskedagar), 5 – 9 tim/dag: 233 st

Antal rapporterad fisk:

 Abborre                              1 st
Gädda                                 23 st
Kanadaröding                     2 st
Röding                                1 st
Regnbåge                            1 st
Öring                                  1.260 st

 Av dessa öringar var 482 st med fettfena och 778 utplanterade, dvs 38 % fettfena och
62 % utplanterade.

 Av totalt 1260 öringar återutsattes 1089 st och togs upp 171 st, dvs 16 % (min. längd 45 cm)
(Tilläggas kan, att ett antal ”fettfeneöringar” över 45 cm frivilligt återutsatts)
Av de utplanterade var 33 st försedda med märkbricka (4 %)
De avlästa bricknumren har inrapporterats till sötvattenlaboratoriet(SLU).

 En grov uppskattning av medellängd: C:a 40 cm.

 Jamttrollarnas bedömning är att årets statistik representerar c:a 80 % av trollingfisket i Storsjön.

 Med ledning av årets statistik från fiskejournaler och Storsjötrollingen kan, vid en jämförelse mellan 2010 och 2011, glädjande nog konstateras:

 -          Antalet större öringar har ökat markant
-          Andelen öring med fettfena ökar
-          Canadarödingen nästan försvunnit

 En bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns öringbestånd 2011

 Upptaget antal öring                                                                            171 st

Del av återutsatt öring som ej överlever  15 % av 1089       163 st

      Summa                                                                                                         334 st

 Årets statistik representerar 80 % av trollingfisket, dvs årets uttag kan då interpoleras till 334 / 80 %  =  c:a 420 st
Av dessa är c:a 62 % utplanterade =  260 st och c:a 38 % med fettfena 160 st

Rapport 2012

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2012
Totalt har 972 rader inkommit.
Antal fisketillfällen (fiskedagar), 5 – 9 tim/dag:  186 st

 Antal rapporterad fisk:

 Abborre                              2 st
Gädda                                 13 st
Kanadaröding                     11 st
Öring                                  925 st

 Av dessa öringar var 335 st med fettfena och 590 st utplanterade, dvs 36 % fettfena och 64 % utplanterade.
Av totalt 925 öringar återutsattes 752 st och togs upp 173 st, dvs 18 % (min längd 45 cm).
(Tilläggas kan, att ett antal ”fettfeneöringar” över 45 cm frivilligt återutsatts)
Av de utplanterade var 26 st försedd med märkbricka (5 %).
De avlästa bricknumren har rapporterats till sötvattenlaboratoriet (SLU).
En grov uppskattning av öringens medellängd: C:a 40 cm

 Jamttrollarnas bedömning är att årets statistik representerar c:a 80 % av trollingfisket i Storsjön.

 Med ledning av statistik från fiskejournaler och Storsjötrollingen kan konstateras:

 -          Ett betydligt mindre antal rapporter har inkommit 2012
(en trolig orsak = mindre fiske pga den regniga sommaren).
-          Den förbättrade nivån från 2011 avseende öringfisket håller i sig under 2012.
-          I genomsnitt fiskar en trollingbåt upp 0.93 st godkänd öring/fiskedag.
-          Fortsatt liten fångst av Canadaröding.

 En bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns trollingbestånd 2012

 Upptaget antal öring                                                                            173 st

Del av återutsatt antal öring som ej överlever 15 % av 752 st      113 st

Summa                                                                                                            286 st

 Årets statistik representera 80 % av trollingfisket, dvs trollingfiskets uttag av öring i Storsjön kan då interpoleras till 286/80 %   =  c:a 350 st öringar.
Av dessa är c:a 64 % utplanterade = 224 st och c:a 36 % med fettfena = 126 st

Rapport 2013

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2013
Totalt har 1.116 fiskar rapporterats.
Antal fisketillfällen (fiskedagar). 5 – 9 tim/dag:    162 st

 Antal rapporterad fisk:

Abborre                              1 st
Gädda                                 2 st
Kanadaröding                     14 st
Regnbåge                            4 st
Öring                                  1095 st

 Av dessa öringar avr 472 st med fettfena och 623 utplanterade, dvs 43 % fettfena och
57 % utplanterade.
Av totalt 1095 öringar återutsattes 902 st och togs upp 193 st, dvs 18 % (min längd 45 cm).
(Tilläggas kan att ett antal ”fettfeneöringar” över 45 cm frivilligt återutsatts)
Av de utplanterade var 21 st försedd med märkbricka (3.3 %)
De avlästa bricknumren har rapporterats till sötvattenlaboratoriet (SLU).
En grov uppskattning av öringens medellängd: c:a 42 cm.

 Jamttrollarnas bedömning är att årets statistik representerar c:a 80 % av trollingfisket i Storsjön.
Med ledning av årets statistik och resultat från Storsjötrollingen kan konstateras:

 -          Trenden med förbättrat öringfiske, antal och storlek, håller i sig.
-          Andelen vild öring fortsätter att öka, tyder på en förbättrad reproduktion.
-          I genomsnitt fiskar en trollingbåt upp 1.19 godkänd öring/fiskedag
-          Fortsatt liten fångst av Canadaröding.
-          Regnbåge är rymningsfisk från kassodlingen i Hoverberg

En bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns öringbestånd  2013

 Upptaget antal öring                                                                            193 st
Del av återutsatt öring som ej överlever: 15 % av 902 st      135 st
Summa                                                                                                           328 st

 Årets statistik representerar 80 % av trollingfisket, dvs trollingfiskets uttag av öring i Storsjön kan då interpoleras till  328/80 %  = c:a 410 öringar.
Av dessa är c:a 57 % utplanterade = 234 st och c:a 43 % med fettfena = 176 st

Rapport 2014

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2014
Totalt har 913 fiskar rapporterats.
Antal fisketillfällen (fiskedagar) 5 – 9 tim/dag: 163 st

 Antal rapporterad fisk:

Abborre:                             1 st
Gädda                                 8 st
Kanadaröding                     21 st
Öring                                  883 st

 Av dessa öringar var 382 st med fettfena och 501 st planterade, dvs 43 % med fettfena och 57 % utplanterade.
Av totalt 883 öringar återutsattes 688 st och togs upp 195 st, dvs 22 % (min. längd 45 cm).
(Tilläggas kan att ett antal ”fettfeneöringar” över 45 cm frivilligt återutsatts)
Av de utplanterade var 27 st försedd med märkbricka (5,4 %)
De avlästa bricknumren har rapporterats till sötvattenlaboratioriet (SLU).

En grov uppskattning av öringens medellängd: c:a 43 cm.
Jamttrollarnas bedömning är att årets statistik representerar c:a 70 % av trollingfisket i Storsjön.

 Med ledning av årets statistik och resultat från Storsjötrollingen kan konstateras:

 -          Andel öringar över 45-50 cm fortsätter att öka.
-          Andel vild öring oförändrad.
-          Antalet fångad kanadaröding ökar markant.

 En bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns öringbestånd 2014

 Upptaget antal öring                                                                            195 st
Del av återutsatt öring som ej överlever: 15 % av 688         103 st
Summa                                                                                                             298 st

 Årets statistik representerar c:a 70 % av trollingfisket, dvs trollingfiskets uttag av öring i Storsjön kan då interpoleras till 298/70 % =  c:a 425 öringar.
Av dessa är c:a 57 % utplanterade =  242 st och c:a 43 % med fettfena = c:a 183 st

Rapport 2015

Rapportering fiskejournal avseende trollingfisket i Storsjön 2015
 
Totalt har 732 fiskar rapporterats.
 
Antal fisketillfällen (fiskedagar) 5 – 9 tim/dag: 134 st
 
Antal rapporterad fisk:
Regnbåge                            1 st
Gädda                                 5 st
Kanadaröding                     15 st
Öring                                  711 st
 
Av dessa öringar var 320 st med fettfena (45 %) och 391 st planterade (55%)
 
Av totalt 711 öringar återutsattes 574 och togs upp 137 st, dvs 19 % (min längd 45 cm).
(Tilläggas kan att ett antal ”fettfeneöringar” över 45 cm frivilligt återutsatts)
 
Av de utplanterade var 14 st försedd med märkbricka (3.5 %)
De avlästa bricknumren har rapporterats till sötvattenlaboratoriet (SLU) .
 
En grov uppskattning av öringens medellängd : c:a 43 cm.
 
Jamttrollarnas bedömning är att årets statistik representerar c:a 60 % av trollingfisket i Storsjön.
 
Med ledning av årets statistik och resultat från  tävlingen Storsjötrollingen:
 
-          Antalet rapporteringar minskar.
-          Andelen öringar över 45 cm är oförändrat.
-          Andelen vild öring ökar fortsatt något.
-          Även 2015 har ett antal kanadarödingar 2 – 5 kg fångats.
 
En bedömning av trollingfiskets belastning på Storsjöns öringbestånd 2015
 
Upptaget antal öring                                                                       137 st
Del av återutsatt öring som ej överlever: 15 % av 574        86 st
                                                                                         Summa:         223 st
 
Årets statistik representerar c:a 60 % av trollingfisket, dvs trollingfiskets uttag av öring i Storsjön kan då interpoleras till 223/60% = c:a 372 öringar.
 
Av dessa är c:a 55 % planterade = 242 st och c:a 45 % med fettfena = c:a 167 st