Årsmötesprotokoll 3 april 2007

§ 1 mötets öppnande                                                                              

Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

               
§ 2  fast dagordn.                                                                          

Dagordningen fastställdes efter några tillskott under övriga frågor

 
§ 3  Mötets utlysande                                                              

Mötet ansågs behörigt utlyst.      

                                   
§ 4  val av mötesfunktionärer                                                                 

Ordf och sekr. -sittande .

Till justerare/rösträkn valdes Göran Olander, Johan Ramstedt

 
§ 5 Ver-ber                                                                                

Verksamhetsberättelsen fastslogs efter några ändringar                                                         

            
§ 6 Ekonomi-ber Revision                                                                                   

Revision berättelsen föredrogs och godkändes.   

                                                  
§ 7 Ansvarsfrihet                                                                          

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för revisionsåret.                                                                                                                                 

§ 8    Motioner                                                                            

Efter flera års diskussioner beslöt årsmötet ett bidrag om 1000 :-

 till drift av VHF-mast på Frösön. (K-G privatperson som driver den.)    

 
§ 9  Medlemsavg.                                                                           

Oförändrad medlemsavgift för 2008 beslöts

                                                                                      
§ 10  Styrelseval                                                                        

För klubbens dynamik behövs det ombyte i styrelsen.

Valberedningens alla förslag röstades igenom.(Bra jobbat)

Ordförande: Mats Ogge Oginder 2 år                                                  

Vice ordf: Pelle Höglund samt ansvarig för hemsidan  1 år  

Sekreterare: Janne Mattsson 1 år                                        

Kassör: Bengt Olsson (för bra att släppa) 1 år

Ledamot: Jörgen Totland 2 år

Supl: Inger Danielsson, Irene Magnusson 1 år

 

Revisor: Karl-Ivar KIO Olsson, Per Liljekvist 1 år

Valberedningen: Evert Marcusson, Åke Falk 1 år

Mediakontakt: Lars-Göran Nilsson i samråd med styrelsen 1 år

                
§ 11  Övriga frågor                                                                      

a) Hemsidan har fått mycket beröm, Alla tycker den är toppenbra.

Forumet arkiveras årligen, annars blir den för lång och tar

mycket plats/tid

 
b) Fiskevårdsområdena vill bli informerade om skadade/konstiga fiskar,

fota och skriv när/var. Lämna till Bengt Olsson.

 
c) Länsstyrelsen vill ha fångstrapport; blankett kommer att finnas på hemsidan.                                

 
d) Nya etiska regler i klubben ; Vi tar upp max 3 fiskar/person/dag och de ska vara minst 50 cm

 
e) Klubbmästerskap beslöts att hållas 4/8 samtidigt med Dvärsätts båtklubbfest.

 
f) Fiskevårdområdena Storsjön har samsats om minimått öring 45 cm.,

Harr 20 cm. Fiskekort dygn 50:-, vecka 150:- årskort 500:- "Flaket" fritt fiske.

 
g) Tävling på Tåsjön? Den nya styrelsen på Tåsjön har avsatt 10 000: -

om vi ordnar tävlingen. Intresset var svalt på årsmötet, känns inte

som vi hinner med i år.

 
h) På Näkten däremot skall styrelsen arbeta på att ha en liten klubbtävling.

Även ha en gäddklass så det blir mer intressant för "sjön".

 
i) Kallsjötävlingen helgen före midsommar, Hyttgården såld kan bli problem 

med boende, vi jobbar på att lösa det. Info kommer ut på hemsidan.

 
j) Storsjön-sjökortet finns endast till Garmin (för närvarande)

 
k) VHF- kursboken kommer in på logg-in sidan.

 
§ 12 Mötet avslutas

Mötet avslutas och Burre och Bitte avtackades med blommor.

                
Tack för oss!