PROTOKOLL fört vid Jamttrollarnas årsmöte den 9 Februari 2010-02-10
Lokal: KM-bygg
Närvarande var ett 20-tal medlemmar

 § 1             Ordf förklarade mötet öppnat

 §2              Mötet förklarades behörigen utlyst

 §3              Dagordning fastställdes

 § 4             Till ordförande för mötet valdes Ogge Oginder, sekreterare Charlie Fredriksson

 § 5             Att justera dagens protokoll valdes Kenneth Svensson och Pelle Höglund

 
§ 6             Styrelsens verksamhetsberättelse (se nedan) föredrogs och godkändes

 
§ 7             Ekonomisk redovisning. Tillgångarna har under året ökat med 1.802:- och uppgick 2009 12 31 till 11.746.50. Medlemsantal: 85 st

 
§ 8             Revisionsberättelsen föredrogs: Inga anmärkningar

 
§ 9             Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009

 
§ 10           Val av styrelse:

                 Ordförande vald 2009 för 2 år:            Ogge Oginder

                 Vice ordförande för 2 år, nyval            Kjell Thuné

                 Sekreterare för 2 år, nyval                 Charlie Fredriksson

                 Kassör för 1 år, omval                        Bengt Olsson

                 Suppleant för 1 år, omval                   Inger Danielsson

                 Suppleant för 1 år, nyval                    Kenneth Svensson

 
§ 11           Val av revisorer för 2010

            Pelle Liljeqvist

                 Karl-Ivar Olsson

 
§ 12           Valberedning 1 år:

                 Åke Falk

                 Bo Sundberg

 
§ 13           Till firmatecknare valdes Ogge (Mats) Oginder resp Bengt Olsson, var och en för sig.

 
§ 13 b         Medlemsavgiften fastställdes till 100:-/enskild resp 150:-/familj (oförändrat)

 
§ 13 c        Till mediaansvarig utsågs Ogge Oginder

                 Till webansvarig utsågs Pelle Höglund

 
§ 14            Övriga frågor:

                 -     Beslutades att ge ett bidrag om 1.000:- för drift av relämast VHF

                 -     Hemsidans topplista diskuterades, ”trollingfiskar” kontra ”spöfiskar”.

                       Resultat: ingen förändring.

-          Hemsidan: Tips om utveckling efterlystes. Pelle H och Kjell T utreder.

-          Klubbkläder efterfrågades. Kenneth presenterade en möjlighet att det f.n. finns möjlighet att köpa billiga t-shirts med brodyr. Se vidare på hemsidan.

-          Bra med medlemskort ? Frågan hänsköts till styrelsen för utredning.

-          Gemensam resa till fiskerimässan i Sundsvall 8-9 Maj ? Charlie kollar. Besked + ev. genomförande/pris kommer att läggas ut på hemsidan = ge intresserade möjlighet att anmäla sig till mässan.

-          Trollingcup i Jämtland 2011 diskuterades, styrelsen utreder.

 
§ 15            Inga motioner förelåg.

 
§ 16            Mötet avslutades.

 
Övrigt:

 

Därefter serverades gott fika, tack snälla bakerskor och KM Bygg.

 
Under fikat berättade Charlie om byggandet av en ny fin gästhamn vid Åstorpet (Kungsgårdsviken) som kommer att färdigställas till våren. Jamttrollarna ska här bidra med ideell arbetskraft.

 
Under året erbjöds Jamttrollarna möjlighet att närvara vid Storsjöns centrala fiskerådsmöten, varvid vi fick/tog chansen att presentera oss och vår syn på fisket i sjön. Bl a har vi anmält vårt intresse av att hjälpa till med fiskevårdande åtgärder samt påpekat vikten av att, för fiskare/allmänhet, synliggöra de fiskebestämmelser som gäller för Storsjön.

Även fortsättningsvis har vi möjlighet att närvara med 2 personer på dessa möten.

 
Kontakter har även tagits med Fiskeriverket och Länsstyrelsens fiskerienhet som utmynnade i en träff i December 2009. Där framkom bl a att Fiskeriverket sommaren 2010 avser göra en undersökning av Storsjöns ”betesfiskbestånd” med hjälp av sin sofistikerade ekolodsbåt.

För att hjälpa till med fiskets utvärdering/utveckling i Storsjön, har Jamttrollarna här tagit ett initiativ avseende fångstrapporteringar från trollingfisket i Storsjön.

Något som Fiskeriverket direkt ”nappade” på.

Utformningen sker nu i samråd med oss och Fiskeriverket kommer att producera denna fiskejournal för användning 2010.

Tanken är även att den ska användas av ”gästande” trollingbåtar, ex.vis under tävlingar.

Varje år sammanställs sedan resultatet som kommer att presenteras på vår hemsida.

 
Vid protokollet/Charlie Fredriksson

 
Verksamhetsberättelse 2009
 
Under året har klubben ägnat sig åt följande aktiviteter:


 Ett antal styrelsemöten och en del mindre träffar har genomförts.


 Klassdraget i Hoting var klubben med och genomförde en dag i Juni.


 Åre Holidayclub: var vi på 2 ggr och det var kanontrevligt.

 
Storsjöns Centrala Fiskeråd: Vi har suttit med under några möten under året.

 
Sjörådet: Vi sitter med i sjörådet med en person (Ogge),

samt har en person med i driftgruppen vid Åstorpet (Charlie).

 
Vi har varit på en del tävlingar med blandad framgång för klubben.
 
Betarsjön vårtävlingen: (Team Irma 1:a)


 Kallsjötrollingen: (Team AO 1:a)


 Lapplandsmästerskapen Arjeplog: (Team Karlsson 1:a och Team Cadputer 2:a)


 Storsjötrollingen i Hallen: (Team AO 3:a)


 Midnattstrollingen i Hoverberg: (Team PM 2:a och Team Dundee 3:a)


 Klubbmästerskapet: (Team Pappa G 1:a, minsta båten segrade)

som avgjordes, med start och målgång i Kungsgårdsviken.

 En trevlig grillfest vid Åstorpet avslutade kvällen.


 Betarsjön hösttävlingen: (Gäddklassen Team Pappa G 1:a och Team Skrållan 3:a)

 
Glöggkväll i december: Anders Jönsson från Studiefrämjandet, var och informerade om det kommande ”båtkörkortet” samt andra utbildningar inom båtliv som finns på Studiefrämjandet.

 
Vi har förhoppningsvis lärt oss själva och varandra en hel del bra saker under året!