PROTOKOLL fört vid Jamttrollarnas årsmöte den 28 Mars 2011

 Lokal: Unga sportfiskare, Tegelbruksv 12

Närvarande var ett 20-tal medlemmar

 
§ 1                 Ordf förklarade mötet öppnat

 § 2                 Mötet förklarades behörigen utlyst

 § 3                 Dagordning fastställdes

 § 4                 Till ordförande för mötet valdes Mats Oginder, sekreterare Charlie Fredriksson

 § 5                 Att justera dagens protokoll valdes Lars Magnusson och Johan Magnusson

 § 6                 Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) föredrogs och godkändes

 § 7                 Ekonomisk redovisning. Tillgångarna har under året ökat med 3.596:50 och uppgick 2010 12 31 till 15.343:-. Medlemsantal: 85 st = ökning med 4 st.

 § 8                 Revisionsberättelsen föredrogs: Inga anmärkningar

 § 9                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010

 § 10               Val av styrelse:

                      Ordförande vald 2009 för 2 år, omval:    Mats Oginder

                      Vice ordförande för 2 år, nyval               Kjell Thuné

                      Sekreterare för 2 år, nyval                        Charlie Fredriksson

                      Kassör för 1 år, omval                              Bengt Olsson

                      Suppleant för 1 år, omval                         Inger Danielsson

                      Suppleant för 1 år, nyval                          Kenneth Svensson

 
§ 11               Val av revisorer för 2010:

                      Pelle Liljeqvist

                      Karl-Ivar Olsson

 
§ 12               Valberedning 1 år:

                      Åke Falk

                      Bo Sundberg

 
§ 13               Till firmatecknare valdes Mats Oginder resp Bengt Olsson, var och en för sig.

 
§ 14               Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 100:-/enskild resp 150:-/familj (oförändrat)

 
§ 15               Till mediaansvarig utsågs Mats Oginder

 

         Till webansvarig utsågs

 § 16               Bildande av utvecklingsgrupp för hemsidan: Kjell Thuné, Mikael Falk och Martin Grundahl.
  Gruppen redovisar idéer/planer vid styrelsemöte 16 Maj 2011.

 § 17               Projektet med Trollingjournal Storsjön redovisades av Charlie. Mycket god uppslutning av medlemmar, c:a 90 % av allt trollingfiske beräknas ha redovisats.1.547 rapporterade fångster gav drygt 31.000 i ersättning från  IVF.

                      Mer resultat finns på hemsidan.

                     § 18               Diskuterades Jamttrollarnas möjligheter att använda ersättningen från IVF för fiskevårdande åtgärder i Storsjön. Charlie redovisade möjligheten att ”växla” upp ekonomiska insatser med statliga bidrag samt ytterligare medel från IVF.

                      Uppslag om åtgärder: ”Fadderprojekt” i form av reproduktionsvatten för öring,

                      sprida kunskap om fiskeregler/Jamttrollarnas fiskevårdsarbete, mm.
PROTOKOLL fört vid Jamttrollarnas årsmöte den 28 Mars 2011

 Bildande av en arbetsgrupp för att ta fram lämpliga projekt: Charlie Fredriksson, Karl-Ivar Olsson och Kjell Fastesson.

                      Gruppen redovisar resultat vid styrelsemöte 16 Maj 2011.

 
§ 19               Ogge berättade om resemöjlighet till fiskemässan.

 § 20               Ogge informerade om Storsjötrollingen 2011, bl a att medlemskap i Sportfiskarna krävs för att delta i SM-tävlingen.

 § 21               Angeltävling 10 April 11.00 – 15.00 Drafsjön (= Offnetrakten mellan Trångsviken-Mattmar).

 § 22               Klubbästerskap Kungsgårdsviken 20 Augusti.

 § 23               Charlie informerar:

99 % klart med fiskeriverkets ekolodsinventering av fiskbeståndet i Storsjön till sommaren.

Isnätsinventering Storsjön med helikopter: 35 isnät.

Lekbottengrus utlagt i Semlaån.

Dammån 2011: Ung samma antal öringar uppvandrat, 2 hg lägre medelvikt jfrt tidigare år.

Vinterförvaring båt: Finns bra lokal (f d Mob-förråd) i Lit. Pris för 6 x 3 meter = 2.600:-  + 435:- per ytterligare längdmeter. Sture Persson 070 6240246.

 § 24               Framfördes synpunkter om att skapa bättre acceptans för trollingfisket hos allmänhet/Fvo:n.

 § 25               Mötet avslutades.

Övrigt:

 Därefter serverades suveränt fika, tack snälla baxtran Inger !

 
Vid protokollet                                                        
Charlie Fredriksson

Justeras

Lars Magnusson                                                             Johan Magnusson

 

(Original justerat 31 Mars 2011)