Mötesprotokoll

PROTOKOLL fört vid Jamttrollarnas årsmöte den 20 mars 2013

Lokal: Unga sportfiskare, Tegelbruksv 12

Närvarande var ett 20-tal medlemmar

§ 1                 Ordf  förklarade mötet öppnat

§ 2                 Mötet förklarades behörigen utlyst

§ 3                 Dagordning fastställdes

§ 4                 Till ordförande för mötet valdes Mats Oginder, sekreterare Charlie Fredriksson

§ 5                 Att justera dagens protokoll valdes Åke Falk och Micke Falk

§ 6                 Föregående årsmötesprotokoll föredrogs

§ 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) föredrogs och godkändes

§ 8                 Ekonomisk redovisning. Tillgångarna har under året ökat med 6.821:- och uppgick 2012 12 31 till 55.807:-.

§ 9                 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 10               Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11               Val av styrelse:

                      Ordförande         1 år  nyval Mats Oginder

                      Vice ordförande 2 år                                  Jonas Guldbrandsen

                      Sekreterare         1 år kvar (vald 2011)      Charlie Fredriksson

                      Kassör                1 år kvar (vald 2011)      Bengt Olsson

                      Suppleant för 1 år                                      Kjell Fastesson

                      Suppleant för 1 år                                      Kenneth Svensson

                      (ordf  väljes för 1 år i taget)

§ 12               Val av revisorer för 2012:

                      Johan Magnusson

                      Karl-Ivar Olsson

§ 13               Valberedning 1 år:

                      Åke Falk

                      Bo Sundberg

§ 14               Till firmatecknare valdes Mats Oginder  resp Bengt Olsson, var och en för sig

§ 15               Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 100:-/enskild resp 150:-/familj (oförändrat)

§ 16               Till medieansvarig utsågs Mats Oginder

§ 17               Utveckling av hemsidan. Bedömdes att inga förändringar var nödvändiga.

§ 18               Sven-Ola Öhlund avser starta en samrådsgrupp för utredning/förbättring av fiskbeståndet i Storsjön. Där bl a Jamttrollarna ska ingå. Beslutades om ett bidrag om 10.000:-.  Efter utvärdering av verksamheten 2013, kan ytterligare ytterligare bidrag komma ifråga 2014.

§ 19               Nya Hamnföreningen i Östersund/Frösön vill ha med en representant från Jamttrollarna. Beslutades att Ordf och Sekr delar på uppdraget.

§ 20               Fråga om medlemskap i Z Båtförbund. Eftersom Jamttrollarna ej är en båtklubb, beslutades att vi ej är intresserade av erbjudandet

§ 21               Inga motioner förelåg.          

§ 22               En dator + program skall anskaffas för bokföring och tävlingar. Maximal kostnad 5000:-. Uppdrages åt styrelsen an införskaffa.

§ 23               Ev. facebokgrupp för Jamttrollarna. Ordf. och Micke Falk har uppdraget att

utreda/genomföra.

§ 24               Ansökan om 15.000 :-  (= bidrag för yngelutsättning) har inkommit från Bergs FVO. Beslutades om ett bidrag på 7.500:-

§ 25               Beslutades om ett driftbidrag om 500:- till Kungsgårdsvikens gästhamn  

§ 26               Diskuterades de storskaliga fiskodlingsplanerna i Storsjön. Bl a redovisade Johnny de problem som fiskodligen i Vattviken har/har haft. Med rymningsfisk, mask, avgående VD mm. Alla är eniga om att de fiskodlingsansökningar som nu är på gång innebär stora risker för Storsjön.  Jamttrollarana avser att aktivt motarbeta dessa planer. Ett stormöte, initierat av Jamttrollarna och Folkpartiet är på gång för att belysa de ekologiska riskerna. Planerat till 3:e veckna i Maj.           

Skrapades 32 st trisslottter. Resultat: Vinst 475:-

§ 27               Mötet avslutades.

Övrigt:  Serverades kaffe och goda kakor, tack snälla fikafixarna !

Vid protokollet                                                        

Charlie Fredriksson

Justeras

Åke Falk                                                   Micke Falk