Protokoll fört vid Jamttrollarnas årsmöte den 23 Mars 2015
Lokal: ÖMK:s klubbstuga,  Göviken
Närvarande: 21 st medlemmar
§1    Ordf förklarade mötet öppnat
§2    Mötet förklarades behörigen utlyst
§3    Dagordning fastställdes
§4    Till ordf för mötet valdes Mats Oginder
§5    Till sekr för mötet valdes Charlie Fredriksson
§6    Att justera dagens protokoll valdes Micke Falk och Martin Grundahl
§7    Verksamhetsberättelse upplästes av ordf.    Godkändes och bifogas till protokoll
§8    Ekonomisk redovisning föredrogs av kassör.  Tillgångarna har under 2014 ökat med  22.905:- och                 uppgick 2014 12 31 till 77.315:-
§9    Revisionsberättelsen upplästes och godkändes
§10  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
§11  Val av styrelse:

Ordförande        1 år         Mats Oginder                                                                     Vice ordförande                       2 år (vald 2013)    Jonas Guldbrandsen                 Sekreterare        2 år (vald 2014)                   Charlie Fredriksson                         Kassör                        2 år (vald 2014)    Bengt Olsson                      
Suppleant              1 år        Kenneth Svensson                
Suppleant        1 år        Anders Karlsson

§12   Val av revisorer för 2015: Johan Magnusson och Karl-Ivar Olsson
§13   Valberedning 1 år:  Åke Falk och Bo Sundberg
§14   Till firmatecknare valdes Mats Oginder resp Bengt Olsson, var och en för sig.
§15   Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 100:-/enskild resp 150:-/familj
§16   Till mediaansvarig utsågs Mats Oginder
§17   Hemsida:  Nuvarande koncept/hemvist  för hemsidan kommer att upphöra under 2015. Mötets mening är att fortsätta med föreningens hemsida.  Mötet gav styrelsen i  uppdrag att lösa frågan till en maximal kostnad om 20.000:-
§18   Charlie redogjorde för vad som under 2014 har hänt på fiskodlingsfronten:  I Storsjön har Wangenstens Fisk beviljats 550 ton odling i Vattviken. Övriga ansökningar om 4 stora odlingstillstånd i Jämtland,  nu 1 – 2 år gamla: Ännu inga besked från Miljöprövningsdelegationen.  
§19   Trolling mot Cancer, Ogge informerade:  Trollingtävlingen kommer att äga i rum i Kallsjön 13-14 Juni. Årets tävling kommer att tillägnas den f d tävlingsledaren Bengt Sånnevall som nyligen avlidit.
§20   Ogge informerade om planerna på en sjöräddningsstation/båt i Storsjön:  Goda förutsättningar för att detta blir verklighet 2016.
§21   Bergs FVO har ansökt om 10.000:- i bidrag till utsättning av öringyngel  i Storsjön.                      Mötet beslutade att bifalla denna ansökan.
§22   Åke Falk informerade om att båtrampen i Hackås kommer att rustas upp under våren 2015.
§23   Åke Falk informerade om arbetet med omlöp/leklokaler för öring i Billstaån. Trots en del bekymmer verkar nu arbetet komma igång och är förhoppningsvis klart under sommaren 2015.
§24  Charlie redovisade 2014 års statistik från fångstjournaler och Storsjötrollingen:  Fortsatt bra öringfiske samt en dramatisk ökning av kanadaröding. För rapporteringen 2014 erhöll vi 2014 9.130:- från regleringsföreningen samt 52 st trisslotter från sötvattenlaboratoriet = vinst 660:-
§ 25   Mötet avslutades
Övrigt:    Datum KM:  Lördag 22 Augusti, Kungsgårdsviken                                                                                            Tack till ÖMK för lån av lokal                                            Tack till Inger för gott fikabröd

Vid protokollet


Charlie Fredriksson
Justeras:
 

Martin Grundahl            Micke Falk