Stadgar

NORMALSTADGAR

 § 1.

 JAMTTROLLARNA SPORTFISKEFÖRENING är en sammanslutning av trollingfiskeintresserade personer i Jämtlands län med omnejd.
Klubben har till syfte att:
bidraga till trollingfiskets utveckling som sport- och rekreationsform, att befrämja sportfiske och god fiskevård,
  i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnensrationella utnyttjande,
  genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,
   bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område, att verka för ökat fiske- och naturvett liksom för respekt för andras rätt, att verka för ett gott kamratskap mellan klubb- och övriga förbundsmedlemmar,
  befrämja ett gott samarbete med klubbar (föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen,

 § 2.

 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som söker inträde, betalar före­skrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

 § 3

 Förvaltning
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskilt utsedd ordförande och minst sex ledamöter jämte 3 suppleanter, vilka samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år.
styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt.
vid lika rösttal gäller den mening som biträ­des av ordföranden utom vid val, där lotten avgör.
Klubben tecknas av fungerade ordförande jämte en styrelseledamot.

§4

 Ungdomsverksamhet
Ungdom under 18 år kan bilda egen sektion viken i sin tur väljer styrelse. Valbar i sektionsstyrelsen är medlem i huvudföreningen.

 §5.

 Revision
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljes på ett år.
Klubbens räkenskaper avslutas per den 31 december.

§ 6.

 Motioner
Motioner och ärenden skall upptagas till behandling vid årsmöte och skall vara styrel­sen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

 § 7.

 Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.        Mötets öppnande
2.        Fråga om mötets behöriga utlysande
3.        Val av mötesfunktionärer (Ordf.+ sekr. + justeringsman)
4.        Styrelsens förvaltningsberättelse
5.        Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
6.        Revisorernas berättelse
7.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8.        Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
9.        Val av två revisorer jämte suppleanter
10.     Val av valberedning
11.     Val av erforderliga kommitteer samt övriga val
12.     Fastställande av arvoden och traktamenten
13.     Fastställande av avgifter
14.     Styrelsens rapporter och förslag
15.     Motioner och ärenden
16.     Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
17.     Övriga frågor
18.     Mötets avslutande

 § 8.

 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötesdagen. Kallelse till föreningsmöten sker på lämpligaste sätt ... telefon etc.

 § 9.

 Uteslutning
Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter
Frågan om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss tid yttra sig i ärendet.

§ 10.

 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubb­möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

 § 11.

 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följan­de möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fiskefrämjande åtgärder.